Μυστίλλη - Mystilli

Φράγκων 2-4 και Ολυμπίου Διαμαντή 1, Θεσσαλονίκη - Ελλάδα. Τηλ: +30 231 600 9999

2-4 Fragon st and 1 Olimpiou Diamanti st, Thessaloniki - Greece. Tel: +30 231 600 9999